top of page

ALGEMENE INFORMATIE FYSIOTHERAPIE

INTERFYSIO fysiotherapie

INTERFYSIO | algemene informatie fysiotherapie
 

Openingstijden

De openingstijden vind u  HIER .

Contact
Telefonisch zijn wij bereikbaar op telefoonnummer  0251 - 292907 . Buiten de openingstijden kunt u inspreken op onze voicemail of mailen naar  info@interfysio.nl . Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.​


Tarieven 
Met alle zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Vraag altijd of uw verzekering daarbij zit en om zeker te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. ​De tarieven vindt u  HIER .


Aanmelden
Bij aanmelding wordt gevraagd naar uw N.A.W.-gegevens, uw verzekeringsgegevens en indien van toepassing, een verwijsbrief van uw arts. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u door een specifiek gespecialiseerde fysiotherapeut behandeld wilt worden.


​Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief
Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screening en een intake. De eerste 15 minuten van de afspraak zal bestaan uit de screening, om te kijken of u met uw klachten bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is. Verdere informatie over de directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) kunt u vinden op de website.


Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak
Bij de eerste afspraak neemt u mee:

 • Eventueel de verwijsbrief

 • Uw ziektekostenverzekering gegevens

 • Geldig identiteitsdocument

 • Schone handdoek

U neemt plaats in de wachtkamer en u wordt door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut controleert uw persoonsgegevens die tijdens de aanmelding genoteerd zijn en maakt een behandeldossier aan. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. In de meeste gevallen wordt dit gesprek gevolgd door een (lichamelijk) onderzoek. Tijdens het onderzoek kunt u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 25 minuten in beslag nemen.​


Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. In dit behandelplan zal de therapievorm en een inschatting van het aantal behandelingen met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt vervolgens een nieuwe afspraak met u.


Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 25 minuten bedragen.


Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden.


​Let op: niet of niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht en mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden.


Kwaliteit
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF).


​Privacy
Elke locatie beschikt over afgesloten behandelruimtes waardoor uw privacy is gewaarborgd.


Waarneming
Om ervoor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord werken wij in teams, om de continuïteit te waarborgen wanneer uw vaste fysiotherapeut afwezig is. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is, dan wordt mogelijk de behandeling in overleg met u overgenomen door een andere fysiotherapeut.


​Hygiëne
Wij vragen u bij elke behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als cliënt dat u de gebruikelijke persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Uitgebreide informatie over onze hygiëne regels kunt u  HIER  vinden.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut, dan kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of bij het secretariaat door middel van het invullen van een klachtenformulier. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. (Klachtenfolder KNGF)

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd, deze kunt u  HIER  vinden.

Reglement

 • Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde AVG wet, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten binnen het team, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
   

 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Het medisch dossier is alleen toegankelijk voor behandelaar en eventuele waarnemers.
   

 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
   

 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
   

 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
   

 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
   

 • Indien gewenst kunt u een afschrift van uw gegevens ontvangen.

​​
Privacy Policy
In verband met de nieuwe wetgeving omtrent persoonsgegevens bescherming (AVG) zijn wij verplicht om een verklaring te doen omtrent het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze verklaring is HIER
 in te zien en staat elders op de website vermeld.

Betalingsvoorwaarden 
Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.
De declaraties van de behandeling(en) zullen rechtstreeks bij door ons gecontracteerde, zorgverzekeraar worden ingediend. 
Kosten voor niet vergoede zorg, dienen direct per pin betaald te worden. Dit kan bij de receptie. Via de mail ontvangt u hiervan achteraf een factuur.
Voor het deel dat eventueel niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed zult u een factuur ontvangen. Voor de overige zorgverzekeraars kunt u in overleg met de fysiotherapeut een afspraak maken op welke wijze wordt gedeclareerd. U bent te allen tijde zelf voor verantwoordelijk dat de declaratie wordt voldaan, ongeacht hoe u verzekerd bent.
Voor onze facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Voor het sturen van een 2e herinnering worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij het uitblijven van betaling zal een incassobureau worden ingeschakeld. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van de cliënt.
​​
Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Niet roken
Binnen de praktijk mag niet worden gerookt. 

Niet reanimeren
Indien u niet gereanimeerd wilt worden, bent u zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij:

 

 

bottom of page