top of page
 • INTERFYSIO | algemene hygiëne regels
  INTERFYSIO | algemene hygiëne regels Met het binnentreden van ons centrum geeft u aan op de hoogte te zijn van onze hygiëneregels en dient u zich daar ook aan te houden. ​Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen met de desinfectie spray op de balie. Blijf thuis als u één van de volgende klachten heeft óók als u deze heeft gehad: - Neusverkoudheid, loopneus, niezen - Keelpijn, lichte hoest, benauwdheidsklachten - Verhoging (vanaf 38 graden) Indien u twijfelt, bel dan eerst even naar de receptie alvorens u ons Lijfstijl Centrum bezoekt. Blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/ of benauwdheidsklachten heeft. Ga thuis naar het toilet, alvorens u ons Lijfstijl Centrum bezoekt. Bezoekt u toch hier ons toilet? Was dan grondig uw handen. Vermijd fysiek contact met anderen, indien dat niet nodig is (o.a. handen schudden). Volg altijd de aanwijzingen van onze teamleden op. Volg de routering, indien van toepassing. Nies en hoest in de elleboog. Heeft u toch in uw handen geniest of gehoest? Desinfecteer dan direct uw handen. Maak gebruikte fitnesstoestellen en attributen direct schoon met de aanwezige desinfectie spray. U pakt een stuk papierrol, u spuit op het papier en daarmee maakt u schoon wat u met uw handen heeft aangeraakt. Zit en rugsteun indien die door zweet vochtig zijn geworden. Ga na de training direct naar huis, voorkom groepering. Een eigen schone handdoek en bidon is verplicht indien u gebruik maakt van de fitnessruimtes. Uw bidon kunt u met gekoeld water vullen in de wachtruimte. Neem meegebrachte spullen mee naar huis. Gevonden voorwerpen worden maximaal 1 maand bewaard, daarna worden ze weggebracht. Betaal met pin of contactloos.
 • INTERFYSIO | algemene informatie fysiotherapie
  INTERFYSIO | algemene informatie fysiotherapie Openingstijden De openingstijden vind u HIER . ​ Contact Telefonisch zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 0251 - 292907 . Buiten de openingstijden kunt u inspreken op onze voicemail of mailen naar info@interfysio.nl . Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.​ Tarieven Met alle zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Vraag altijd of uw verzekering daarbij zit en om zeker te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. ​De tarieven vindt u HIER . Aanmelden Bij aanmelding wordt gevraagd naar uw N.A.W.-gegevens, uw verzekeringsgegevens en indien van toepassing, een verwijsbrief van uw arts. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u door een specifiek gespecialiseerde fysiotherapeut behandeld wilt worden. ​Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screening en een intake. De eerste 15 minuten van de afspraak zal bestaan uit de screening, om te kijken of u met uw klachten bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is. Verdere informatie over de directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) kunt u vinden op de website. ​Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak Bij de eerste afspraak neemt u mee: Eventueel de verwijsbrief Uw ziektekostenverzekering gegevens Geldig identiteitsdocument Schone handdoek ​ U neemt plaats in de wachtkamer en u wordt door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut controleert uw persoonsgegevens die tijdens de aanmelding genoteerd zijn en maakt een behandeldossier aan. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. In de meeste gevallen wordt dit gesprek gevolgd door een (lichamelijk) onderzoek. Tijdens het onderzoek kunt u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 25 minuten in beslag nemen.​ Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. In dit behandelplan zal de therapievorm en een inschatting van het aantal behandelingen met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt vervolgens een nieuwe afspraak met u. Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 25 minuten bedragen. Afmelden Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. ​Let op: niet of niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht en mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden. Kwaliteit De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF). ​Privacy Elke locatie beschikt over afgesloten behandelruimtes waardoor uw privacy is gewaarborgd. ​Waarneming Om ervoor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord werken wij in teams, om de continuïteit te waarborgen wanneer uw vaste fysiotherapeut afwezig is. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is, dan wordt mogelijk de behandeling in overleg met u overgenomen door een andere fysiotherapeut. ​Hygiëne Wij vragen u bij elke behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als cliënt dat u de gebruikelijke persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Uitgebreide informatie over onze hygiëne regels kunt u HIER vinden. ​ Klachten Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut, dan kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of bij het secretariaat door middel van het invullen van een klachtenformulier. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. (Klachtenfolder KNGF) ​ Privacyreglement Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd, deze kunt u HIER vinden. ​ Reglement Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde AVG wet, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven: Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten binnen het team, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Het medisch dossier is alleen toegankelijk voor behandelaar en eventuele waarnemers. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Indien gewenst kunt u een afschrift van uw gegevens ontvangen. ​​ Privacy Policy In verband met de nieuwe wetgeving omtrent persoonsgegevens bescherming (AVG) zijn wij verplicht om een verklaring te doen omtrent het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze verklaring is HIER in te zien en staat elders op de website vermeld. ​ Betalingsvoorwaarden Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut. De declaraties van de behandeling(en) zullen rechtstreeks bij door ons gecontracteerde, zorgverzekeraar worden ingediend. Kosten voor niet vergoede zorg, dienen direct per pin betaald te worden. Dit kan bij de receptie. Via de mail ontvangt u hiervan achteraf een factuur. Voor het deel dat eventueel niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed zult u een factuur ontvangen. Voor de overige zorgverzekeraars kunt u in overleg met de fysiotherapeut een afspraak maken op welke wijze wordt gedeclareerd. U bent te allen tijde zelf voor verantwoordelijk dat de declaratie wordt voldaan, ongeacht hoe u verzekerd bent. Voor onze facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Voor het sturen van een 2e herinnering worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij het uitblijven van betaling zal een incassobureau worden ingeschakeld. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van de cliënt. ​​ Eigendommen De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen. ​ Niet roken Binnen de praktijk mag niet worden gerookt. ​ Niet reanimeren Indien u niet gereanimeerd wilt worden, bent u zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij: De Nederlandse Hartstichting Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde
 • INTERFYSIO | algemene voorwaarden fitness | 01-07-2022
  INTERFYSIO | algemene voorwaarden fitness | 01-07-2022 ​ Artikel 1 Definities INTERFYSIO: Maatschap die een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten. Het lid: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten. Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst. De Overeenkomst: overeenkomst tussen INTERFYSIO en het lid ter zake van Fitness. Artikel 2 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen INTERFYSIO en het lid wordt gesloten. ​ Artikel 3: Aanmelding a. Aanmelding geschiedt door het volledig invullen van een lidmaatschapsformulier via de website of een papieren lidmaatschapsformulier, welke verkrijgbaar is bij de receptie van Interfysio. Hier op de website staat ten minste vermeld: de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen; de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5; de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden; de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten; de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 7. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of éénmalige kosten; - op welk moment de kosten door de Ondernemer op grond van artikel 8 jaarlijks verhoogd kunnen worden; de wijze van betaling en de betalingstermijn; de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en; het (huishoudelijk) reglement, alsmede een schriftelijk of elektronisch exemplaar van deze algemene voorwaarden. a. Na aanmelding vult het lid nog een medisch vragenformulier in dat hem door Interfysio ter beschikking wordt gesteld. b. Het lidmaatschap gaat in op de datum vermeld bij “Startdatum” op het aanmeldformulier. d. U dient in bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. Bij aanmelding kan tijdens controle gevraagd worden die te laten zien. De entreekosten bedragen € 24,99 voor een jaarabonnement of jaarplan en € 24,99 voor een maand of 3 maanden abonnement, dit is inclusief € 5,- ledenpas. Leden die lid zijn geworden vóór 1 juli 2022 die borg hebben betaald, kunnen die weer terugvragen bij opzegging van het lidmaatschapsplan dat zij hebben afgesloten. De borg zal dan worden teruggestort. c Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de ledenpas. Gebruik van pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar en blijft eigendom van INTERFYSIO. d. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de pas, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende pas is verplicht en kan tegen betaling van € 5,- worden verkregen. ​ Artikel 4 De Overeenkomst De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De Overeenkomst is strikt persoonlijk. ​ Artikel 5 Bedenktijd Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft het lid de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat het lid eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten. ​ Art. 6 Lidmaatschap en betaling a. Uw lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan. Deze kunt u afhankelijk van uw keuze per jaar, per maand opzeggen. Een lid dat lid is geworden vanaf 1 juli 2022 is minimaal 3 maanden lid. b. Binnen één week na aanmelding ontvangt u bij de receptie van INTERFYSIO uw ledenpas. c. De verschuldigde lidmaatschap wordt via automatische incasso geïnd, tenzij anders is aangegeven. Deze automatische incasso vindt plaats op de eerste van elke maand, indien mogelijk. Contante contributies dienen tijdens de eerste week van elke maand te worden voldaan. d. De resterende contributie van de eerste maand, wanneer u tijdens de maand lid wordt zal verrekend met het aantal resterende dagen van die desbetreffende maand. e. Bij een niet tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen, als gevolg van stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht en krijgt het lid 2 weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Indien het lid na deze periode van 2 weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. f. De pas wordt geblokkeerd zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot Interfysio worden geweigerd. Interfysio is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, met inachtneming van één maand opzegtermijn. g. INTERFYSIO behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 weken voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. h. Alle ontvangen bedragen worden door INTERFYSIO verwerkt conform de wettelijke bepalingen. Art.7 Beëindigen lidmaatschap a. Het opzeggen van een lidmaatschap gaat schriftelijk. U dient hiervoor een mutatieformulier in te vullen, welke verkrijgbaar is bij de receptie van INTERFYSIO. b. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, voorafgaand aan het einde van de gekozen looptijd van dit lidmaatschap. Anders wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met een maand. c. Tussentijdse opzegging door het lid is mogelijk indien: - het lid een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor het lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake. - het voor het lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. d. Uw ledenpas is eigendom van INTERFYSIO en levert u in uiterlijk op uw laatste trainingsdag. Indien u lid bent geworden vóór 1 juli 2022 én u heeft borg betaalt, dan krijgt u bij retournering van de pas de borg van € 5,- retour. De pas dient in goede staat te verkeren, versleten of beschadigde pasjes nemen wij terug, echter ontvangt u dan geen borg retour, indien van toepassing. e. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid a bestaat er voor het lid een bevriezingsmogelijkheid. Als het lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. f. INTERFYSIO behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager of de daartoe bevoegde werknemer een lidmaatschap te beëindigen. Deze beëindiging geschiedt per direct. g. Indien INTERFYSIO zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door INTERFYSIO mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald. Artikel 8 Prijs en prijswijzigingen 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen. 2. Eventuele prijsverhogingen worden door Interfysio twee weken voorafgaand genoegzaam bekendgemaakt. 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald. 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3. Artikel 9 Verplichtingen van Interfysio 1. INTERFYSIO staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst. 2. INTERFYSIO onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud. 3. INTERFYSIO staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht. 4. INTERFYSIO zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn. 6. INTERFYSIO treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van het lid door het ter beschikking stellen van kluisjes. Interfysio is niet verantwoordelijk voor schade of vermissing van persoonlijke eigendommen van het lid. ​ Artikel 10 Verplichtingen van het lid 1. Het lid houdt zich aan de door Interfysio gegeven instructies en het (huishoudelijk)reglement. 2. Het lid dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan Interfysio. 3. Het lid dient de aanwijzingen van Interfysio c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het lid niet bekend is. Indien het lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Interfysio kenbaar te maken, zodat Interfysio uitleg kan geven. 4. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen. 5. Het is het lid niet toegestaan te roken in de door Interfysio beschikbaar gestelde ruimtes. 6. Het lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Interfysio mede te delen. ​ Art. 11 Openingstijden, lesrooster a. INTERFYSIO behoudt zich het recht te allen tijde de openingstijden te wijzigen. b. Op officiële en erkende feestdagen is INTERFYSIO gerechtigd om gesloten te zijn, deze dagen worden altijd bekendgemaakt op de daarvoor bestemde plekken en op de website. c. INTERFYSIO behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of trainingen volgens met een aangepast programma aan te bieden ​ Art. 12 Risico & aansprakelijkheid a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een training, programma of trainingsonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook, bij Interfysio, is geheel voor eigen risico van het lid. b. INTERFYSIO, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. c. INTERFYSIO, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden. d. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Interfysio, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten. e. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Interfysio en hiernaar te handelen. ​ Artikel 13 Klachten 1. INTERFYSIO beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure. 2. Het lid dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen twee maanden nadat het lid de gebreken heeft geconstateerd - bij INTERFYSIO in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn. 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het lid zijn rechten ter zake verliest. 4. Interfysio beantwoordt de door het lid bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt Interfysio per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. ​ Art. 14 Algemene voorwaarden a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Interfysio aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Interfysio zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar INTERFYSIO is gevestigd c. Door zijn aanmelding verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Interfysio te kennen en te accepteren. d. INTERFYSIO is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden. Interfysio stelt leden minimaal twee maanden van te voren op de hoogte van wijzigingen aan de algemene voorwaarden.
 • OPENINGSTIJDEN | fitness
  OPENINGSTIJDEN | FITNESS 08:00 - 20:45 uur | maandag 08:00 - 20:45 uur | dinsdag 08:00 - 20:45 uur | woensdag 08:00 - 20:45 uur | donderdag 08:00 - 20:45 uur | vrijdag 08:00 - 12:45 uur | zaterdag 09:00 - 12:45 uur | zondag U kunt trainen op de aangegeven tijden, dit is 15 minuten voor dat onze FIT COACH de sluitprocedure gaat opstarten. Dit betekent dat u 5 tot 10 minuten heeft om u om te kleden en het pand te verlaten, zodat hij/ zij nog 5 minuten heeft om alle ruimtes te controleren en het pand te sluiten.
 • OPENINGSTIJDEN | feestdagen
 • OPENINGSTIJDEN | algemeen
  OPENINGSTIJDEN | ALGEMEEN 08:00 - 21:00 uur | maandag 08:00 - 21:00 uur | dinsdag 08:00 - 21:00 uur | woensdag 08:00 - 21:00 uur | donderdag 08:00 - 21:00 uur | vrijdag 08:00 - 13:00 uur | zaterdag 09:00 - 13:00 uur | zondag
bottom of page