top of page

REGELS & VOORWAARDEN

Persoonlijke hygiëne

INTERFYSIO | algemene hygiëne regels
 

Met het binnentreden van ons centrum geeft u aan op de hoogte te zijn van onze hygiëneregels en dient u zich daar ook aan te houden.

​Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen met de desinfectie spray op de balie.
 

 1. Blijf thuis als u één van de volgende klachten heeft óók als u deze heeft gehad:
  - Neusverkoudheid, loopneus, niezen
  - Keelpijn, lichte hoest, benauwdheidsklachten
  - Verhoging (vanaf 38 graden)
  Indien u twijfelt, bel dan eerst even naar de receptie alvorens u ons Lijfstijl Centrum bezoekt.
   

 2. Blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/ of benauwdheidsklachten heeft.
   

 3. Ga thuis naar het toilet, alvorens u ons Lijfstijl Centrum bezoekt. Bezoekt u toch hier ons toilet? Was dan grondig uw handen.
   

 4. Vermijd fysiek contact met anderen, indien dat niet nodig is (o.a. handen schudden).
   

 5. Volg altijd de aanwijzingen van onze teamleden op.
   

 6. Volg de routering, indien van toepassing.
   

 7. Nies en hoest in de elleboog. Heeft u toch in uw handen geniest of gehoest? Desinfecteer dan direct uw handen.
   

 8. Maak gebruikte fitnesstoestellen en attributen direct schoon met de aanwezige desinfectie spray. U pakt een stuk papierrol, u spuit op het papier en daarmee maakt u schoon wat u met uw handen heeft aangeraakt. Zit en rugsteun indien die door zweet vochtig zijn geworden.
   

 9. Ga na de training direct naar huis, voorkom groepering.
   

 10. Een eigen schone handdoek en bidon is verplicht indien u gebruik maakt van de fitnessruimtes. Uw bidon kunt u met gekoeld water vullen in de wachtruimte.
   

 11. Neem meegebrachte spullen mee naar huis. Gevonden voorwerpen worden maximaal 1 maand bewaard, daarna worden ze weggebracht.
   

 12. Betaal met pin of contactloos.

hygiene regels
voowaarden fitness

INTERFYSIO | Algemene Voorwaarden | Fitness 
Ingangsdatum: 01-07-2022

 

Artikel 1 Definities 

INTERFYSIO: Maatschap die een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten. Het lid: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een  overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten. 

 

Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst. 

De Overeenkomst: overeenkomst tussen INTERFYSIO en het lid ter zake van Fitness. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen INTERFYSIO en het lid wordt gesloten. 

Artikel 3: Aanmelding 

a. Aanmelding geschiedt door het volledig invullen van een lidmaatschapsformulier via de website of een  papieren lidmaatschapsformulier, welke verkrijgbaar is bij de receptie van Interfysio. 

 

Hier op de website staat ten minste vermeld: 

 • de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;

 • de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5; 

 • de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden; 

 • de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;

 • de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond  van artikel 7. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of éénmalige kosten; - op welk moment de kosten door de Ondernemer op grond van artikel 8 jaarlijks verhoogd kunnen worden; 

 • de wijze van betaling en de betalingstermijn; 

 • de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en; 

 • het (huishoudelijk) reglement, alsmede een schriftelijk of elektronisch exemplaar van deze  algemene voorwaarden.
   

b. Na aanmelding vult het lid nog een medisch vragenformulier in dat hem door Interfysio ter  beschikking wordt gesteld. 

c. Het lidmaatschap gaat in op de datum vermeld bij “Startdatum” op het aanmeldformulier. d. U dient in bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. Bij aanmelding kan tijdens controle gevraagd worden die te laten zien. De entreekosten bedragen € 24,99 voor een jaarabonnement of jaarplan en € 24,99 voor een maand of 3 maanden abonnement, dit is inclusief € 5,- ledenpas. Leden die lid zijn geworden vóór 1 juli 2022 die borg hebben betaald, kunnen die weer terugvragen bij opzegging van het lidmaatschapsplan dat zij hebben afgesloten. De borg zal dan worden teruggestort.

f. Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van  de ledenpas. Gebruik van pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar en blijft eigendom van INTERFYSIO. 

f. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de pas, blijven de  betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende pas is verplicht en kan tegen betaling van € 5,- worden verkregen.

Artikel 4 De Overeenkomst 

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod.  

De Overeenkomst is strikt persoonlijk. 

Artikel 5 Bedenktijd 

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft het lid de  mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op  het moment dat het lid eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten. 

Art. 6 Lidmaatschap en betaling 

a. Uw lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan. Deze kunt u afhankelijk van uw keuze per jaar, per maand opzeggen. Een lid dat lid is geworden vanaf 1 juli 2022 is minimaal 3 maanden lid.

b. Binnen één week na aanmelding ontvangt u bij de receptie van INTERFYSIO uw ledenpas.

c. De verschuldigde lidmaatschap wordt via automatische incasso geïnd, tenzij anders is aangegeven.  Deze automatische incasso vindt plaats op de eerste van elke maand, indien mogelijk. Contante contributies dienen tijdens de eerste week van elke maand te worden voldaan.

d. De resterende contributie van de eerste maand, wanneer u tijdens de maand lid wordt zal  verrekend met het aantal resterende dagen van die desbetreffende maand. 

e. Bij een niet tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen, als gevolg van stornering om welke  reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht en krijgt het lid 2 weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Indien het lid na deze periode van 2 weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. 

f. De pas wordt geblokkeerd zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de  toegang tot Interfysio worden geweigerd. Interfysio is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de  overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, met inachtneming van één  maand opzegtermijn. 

g. INTERFYSIO behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 weken voor  een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. 

h. Alle ontvangen bedragen worden door INTERFYSIO verwerkt conform de wettelijke bepalingen. 

Art.7 Beëindigen lidmaatschap 

a. Het opzeggen van een lidmaatschap gaat schriftelijk. U dient hiervoor een  mutatieformulier in te vullen, welke verkrijgbaar is bij de receptie van INTERFYSIO. 

b. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, voorafgaand aan het einde  van de gekozen looptijd van dit lidmaatschap. Anders wordt het abonnement stilzwijgend verlengd  met een maand. 
c. Tussentijdse opzegging door het lid is mogelijk indien: 

- het lid een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor het lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als  een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en  serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen  sprake.

- het voor het lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om  gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het  einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. 

d. Uw ledenpas is eigendom van INTERFYSIO en levert u in uiterlijk op uw laatste trainingsdag. Indien u lid bent geworden vóór 1 juli 2022 én u heeft borg betaalt, dan krijgt u bij retournering van de pas de borg van € 5,- retour. De pas dient in goede staat te verkeren, versleten of beschadigde pasjes nemen wij terug, echter ontvangt u dan geen borg retour, indien van toepassing.

e. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid a bestaat er voor het lid een bevriezingsmogelijkheid. Als het lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de  contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. 

f. INTERFYSIO behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of  ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager of de daartoe bevoegde werknemer een lidmaatschap te beëindigen. Deze beëindiging geschiedt per direct. 

g. Indien INTERFYSIO zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door INTERFYSIO mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald. 

 

Artikel 8 Prijs en prijswijzigingen 

1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen. 

2. Eventuele prijsverhogingen worden door Interfysio twee weken voorafgaand genoegzaam bekendgemaakt. 

3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4  weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald. 

4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van  het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de  wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na  totstandkoming van de overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in  lid 3. 

 

Artikel 9 Verplichtingen van Interfysio 

1. INTERFYSIO staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de  overeenkomst. 

2. INTERFYSIO onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud. 

3. INTERFYSIO staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die  redelijkerwijs mag worden verwacht. 

4. INTERFYSIO zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn. 

6. INTERFYSIO treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van  het lid door het ter beschikking stellen van kluisjes. Interfysio is niet verantwoordelijk voor schade of  vermissing van persoonlijke eigendommen van het lid. 

Artikel 10 Verplichtingen van het lid

1. Het lid houdt zich aan de door Interfysio gegeven instructies en het (huishoudelijk)reglement. 2. Het lid dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan Interfysio. 3. Het lid dient de aanwijzingen van Interfysio c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het lid  niet bekend is. Indien het lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Interfysio kenbaar te maken, zodat Interfysio uitleg kan geven. 

4. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder  invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen. 

5. Het is het lid niet toegestaan te roken in de door Interfysio beschikbaar gestelde ruimtes.

6. Het lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Interfysio mede te delen. 

Art. 11 Openingstijden, lesrooster 

a. INTERFYSIO behoudt zich het recht te allen tijde de openingstijden te wijzigen.

b. Op officiële en erkende feestdagen is INTERFYSIO gerechtigd om gesloten te zijn, deze dagen worden altijd bekendgemaakt op de daarvoor bestemde plekken en op de website. 

c. INTERFYSIO behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of trainingen volgens met een aangepast programma aan te bieden 

Art. 12 Risico & aansprakelijkheid 

a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een training, programma of  trainingsonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook, bij Interfysio, is geheel voor eigen risico  van het lid. 

b. INTERFYSIO, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden  geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel  van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. 

c. INTERFYSIO, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden  geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of  derden. 

d. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Interfysio, indien deze  schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten. 

e. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Interfysio en hiernaar te handelen. 

Artikel 13 Klachten 

1. INTERFYSIO beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure. 

2. Het lid dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk  binnen twee maanden nadat het lid de gebreken heeft geconstateerd - bij INTERFYSIO in, tenzij dat  redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk  omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn. 

3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het lid zijn rechten ter zake verliest. 

4. Interfysio beantwoordt de door het lid bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch  uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een  voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt Interfysio per omgaande met een bericht  van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan  verwachten. 

5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor  de geschillenregeling.

Art. 14 Algemene voorwaarden 

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Interfysio aangegaan, is uitsluitend het  Nederlands recht van toepassing. 

b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en  Interfysio zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar INTERFYSIO is gevestigd 

c. Door zijn aanmelding verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Interfysio te  kennen en te accepteren. 

d. INTERFYSIO is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels  en gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden. Interfysio stelt  leden minimaal twee maanden van te voren op de hoogte van wijzigingen aan de algemene  voorwaarden.

privacy policy

INTERFYSIO | Privacy Policy
 

Algemeen

 

INTERFYSIO Lijfstijl Centrum Beverwijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

INTERFYSIO Lijfstijl Centrum Beverwijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
   

INTERFYSIO Lijfstijl Centrum Beverwijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.
 

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door INTERFYSIO Lijfstijl Centrum Beverwijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Persoonsgegevens vastleggen t.b.v. paramedisch behandelproces ;

 • Persoonsgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training en persoonlijke doelstellingen binnen ons fitnesscentrum.

 • Persoonsgegevens vastleggen t.b.v. het incasseren van abonnementsgelden.
   

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of abonnement;
   

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan INTERFYSIO Lijfstijl Centrum Beverwijk  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Gezondheidsgegevens;

 • Medische documenten

 • Verzekeringsgegevens;

 • BSN;

 • ID of paspoortnummer;

 • IBAN nummer

Uw persoonsgegevens worden door INTERFYSIO Lijfstijl Centrum Beverwijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en 15 jaar na afloop van de behandeling conform bewaartermijn Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).​

 

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

 

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door INTERFYSIO Lijfstijl Centrum Beverwijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;

 • Directe toegankelijkheid fysiotherapie/acupunctuur van de gezamenlijke patiënt.
   

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan INTERFYSIO Lijfstijl Centrum Beverwijk  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Postadres

 • E-mailadres;

 • Telefoon;

 • AGB code/zorgverlenersnummer;

 

Uw persoonsgegevens worden door INTERFYSIO Lijfstijl Centrum Beverwijk  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Binnen het digitale patiëntendossier.

 • De persoonsgegevens van verwijzers worden opgeslagen zolang als deze werkzaam is als verwijzer/zorgverlener binnen de regio Kennemerland.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;

 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

 • Het verwerken van verzekeringstechnische zaken zoals een verzuimverzekering.
   

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

INTERFYSIO Lijfstijl Centrum Beverwijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens INTERFYSIO Lijfstijl Centrum Beverwijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

   

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 

Klacht(en)

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens


INTERFYSIO Lijfstijl Centrum

Dellaertlaan 2

1945 WG Beverwijk

E: info@interfysio.nl

T: 0251-292907

bottom of page